Software Libre
Algemene Voorwaarden Stichting Software Libre


Artikel 1 - begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (aangegeven met een initiele hoofdletter) de volgende betekenis:

Artikel 2 - levering

2.1 de Stiching Software Libre zal trachten de Levering te leveren op het overeengekomen of, bij gebreke daaraan, een door de Stiching Software Libre onvoorwaardelijk aangegeven tijdstip.

2.2 De periodes waarin zich een relevante Overmachtsituatie voordoet, worden bij de berekening van de in de vorige leden bedoelde termijnen buiten beschouwing gelaten.

2.3 Voor zover wettelijk toegestaan is elke aansprakelijkheid van de Stichting in verband met late levering die uitgaat boven hetgeen expliciet in dit artikel is bepaald, uitgesloten.

Artikel 3 - Dienst

3.1 De Klant mag de Dienst naar eigen goeddunken gebruiken, mits hij alle regels in acht neemt die voortvloeien uit de Overeenkomst, relevante (binnen- en buitenlandse) wet- en regelgeving en gangbare of hem bekend gemaakte licentievoorwaarden, en hij alle redelijke instructies van Stichting Software Libre voor het gebruik opvolgt.

3.2 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat van de Dienst wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming.

3.3 Het is de Klant toegestaan deel van de Dienst door te verkopen, onder te verhuren, in licentie te geven, of anderszins aan anderen ter beschikking te stellen. Verantwoordelijkheid voor gedragingen van derde partijen liggen echter volledig bij de Klant.

Artikel 4 - Internetdienst

4.1 De Klant zal zich bij het gebruik van de Internetdienst gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker verwacht mag worden, en zal derhalve trachten te voorkomen dat hij hinder en/of schade aan anderen, waaronder begrepen Stichting Software Libre, toebrengt.

4.2 De Klant dient zich bij het gebruik van de Internetdienst te onthouden van phreaking gerelateerde activiteiten. Onderzoek naar netwerk veiligheid wordt aangemoedigd. Als onderzoeken naar veiligheid gericht zijn op netwerken en of netwerkaansluitingen van derde partijen, stellen wij de verplichting dat toestemming voor deze onderzoekingen vooraf schriftelijk zijn vastgelegd .

4.3 De Klant zal zich houden aan de regels van de internetgemeenschap (de 'netiquette', zoals op enig moment omschreven op http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt; een vertaling is te vinden op http://www.nlip.nl/nl/netiquette/main/1.html).

4.4 de Stiching Software Libre is gerechtigd in het algemeen beperkingen aan en voorschriften met betrekking tot het gebruik van de Internetdienst op te leggen. de Stiching Software Libre zal genoemde beperkingen van tijd tot tijd op haar website kenbaar maken. de Stiching Software Libre zal de beperkingen slechts op redelijke gronden verzwaren, bijvoorbeeld indien er sprake is van een aanzienlijk wijziging van relevante inkoopprijzen of van het gemiddeld per Klant gegenereerde verkeer, of indien door rechtmatig gebruik van de Internetdienst overlast aan andere diensten of aan een Netwerk wordt veroorzaakt.

4.5 de Stiching Software Libre is gerechtigd zonder vooraankondiging verkeer dat zij van een derde of vanaf een Netwerk van een derde ontvangt en dat voor de Klant is bestemd of waartoe de Klant anderszins toegang kan krijgen, van haar Netwerk te weren, indien het verkeer betreft dat, als het door de Klant zou zijn gegenereerd, in strijd met de in dit artikel opgenomen gebruiksregels was geweest. Indien herhaaldelijk weerbaar verkeer wordt ontvangen van een derde of vanaf een Netwerk van een derde, is de Stiching Software Libre gerechtigd zonder vooraankondiging al het verkeer dat van dat Netwerk wordt ontvangen van haar Netwerk te weren.

Artikel 5 - Koopapparatuur

5.1 Geleverde Koopapparatuur blijft eigendom van de Stiching Software Libre totdat de Klant alle daarop betrekking hebbende Vergoedingen heeft voldaan. Tot het moment waarop eigendom is overgegaan, zal de Klant niets ondernemen wat de ongehinderde uitoefening door de Stiching Software Libre van haar eigendomsrecht in gevaar kan brengen (zoals samenbouwen of gezamenlijke opslag met andere zaken, bewerken, overdragen, verkopen, bezwaren of het land uitbrengen). Bovendien zal de Klant alle maatregelen nemen die redelijkerwijs vereist zijn om de eigendomsrechten van de Stiching Software Libre te beschermen, en zal hij de Koopapparatuur onmiddellijk op eerste verzoek van de Stiching Software Libre compleet, in goede staat en in de originele verpakking aan de Stiching Software Libre retourneren.

5.2 Indien de Klant wijzigingen aan de Koopapparatuur aanbrengt, doet hij dat voor eigen rekening en risico, tenzij de wijziging uitdrukkelijk door de Stiching Software Libre is aangeraden en de Klant deze correct heeft uitgevoerd.

Artikel 6 - Randapparatuur

6.1 De Klant zal geen Randapparatuur op de Aansluiting aansluiten of aangesloten houden die niet voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke voorschriften en in redelijkheid door de Stiching Software Libre te stellen eisen.

6.2 De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de Randapparatuur, ook al is die geleverd door de Stiching Software Libre of derden, en zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om te voorkomen dat Configuratiefouten optreden en om deze, mochten zij zich toch voordoen, onverwijld weg te nemen.

6.3 De Klant dient te allen tijd zelf zorg te dragen voor de beveiliging van de Randapparatuur en van de daarop aanwezige gegevens, en dient zelf zorg te dragen voor back-ups daarvan.

Artikel 7 - Software

7.1 Eigendomsrechten voor software, al dan niet geschreven in opdracht, behoren aan de stichting Software Libre, tenzij deze expliciet zijn overgedragen in een schriftelijke overeenkomst.

7.2 Voor software in eigendom van de stichting, waarbij geen uitdrukkelijke eigendomsrechten zijn vermeld of bijgeleverd bij oplevering, mag worden verondersteld dat deze software onder termen en voorwaarden van de MIT/X11 licentie is overgedragen.

Artikel 8 - wijzigingen

8.1 de Stiching Software Libre is te allen tijde gerechtigd de technische eigenschappen van de Leveringsomvang te wijzigen met inachtneming van een schriftelijke aanzegtermijn van een maand. Deze schriftelijke aanzegtermijn hoeft echter niet in acht te worden genomen indien de specificaties of het functioneren van de Leveringsomvang niet materieel worden gewijzigd.

8.2 de Stiching Software Libre is gerechtigd na de Minimumperiode de Tarieven te wijzigen, mits deze wijziging in het algemeen geschiedt, d.w.z. voor alle Klanten die de betreffende Dienst afnemen. De wijziging gaat in bij aanvang van een door de Stiching Software Libre aangegeven Periode. de Stiching Software Libre zal de Klant tenminste 60 dagen voor die datum schriftelijk van de wijziging in kennis stellen.

8.3 de Stiching Software Libre is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, waaronder begrepen het in aanvulling daarop en afwijking daarvan van toepassing verklaren van specifieke algemene voorwaarden voor delen van de Leveringsomvang, mits deze wijziging in het algemeen geschiedt, d.w.z. voor alle Klanten die de betreffende Dienst afnemen. De wijziging gaat in bij aanvang van een door de Stiching Software Libre aangegeven Periode. de Stiching Software Libre zal de Klant tenminste 60 dagen voor die datum schriftelijk van de wijziging in kennis stellen. Voor Breedbanddiensten geldt dat in geval van een wijziging binnen de Minimumperiode, de Klant het recht heeft schriftelijk, binnen 15 dagen na het moment dat de kennisgeving van de wijziging aan hem is gezonden, de Stiching Software Libre te kennen te geven dat de wijziging pas na afloop van de Minimumperiode op hem van toepassing dient te worden.

8.4 de Stiching Software Libre is gerechtigd om vergoedingen te verlangen voor het doorvoeren van wijzigingen in de Overeenkomst die op verzoek van de Klant geschieden. de Stiching Software Libre zal de daarvoor geldende tarieven van tijd tot tijd op haar website kenbaar maken.

Artikel 9 - Storing, onderhoud

9.1 de Stiching Software Libre zal zich inspannen om zo ongestoord mogelijke afname van Diensten te bewerkstelligen, doch garandeert niet dat de Diensten te allen tijde vrij van Storingen zal zijn. de Stiching Software Libre zal Storingen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is verhelpen voor zover dat redelijkerwijs nodig is.

9.2 de Stiching Software Libre zal trachten Storingen op zodanige manier te verhelpen en onderhoud op zodanige wijze uit te voeren dat dat zo beperkt mogelijke gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de Klant.

9.3 De Klant dient Storingen zo spoedig mogelijk aan de Stiching Software Libre te melden.

9.4 Indien de Internetdienst gedurende meer dan een werkdag aaneengesloten niet of nauwelijks bruikbaar is geweest anders dan ten gevolge van een omstandigheid aan de zijde van de Klant, zal de Stiching Software Libre een evenredig deel van de Periodieke Vergoeding met betrekking tot de getroffen Internetdienst in de betreffende Periode aan de Klant terugbetalen. Indien de Internetdienst gedurende meer dan vijf werkdagen aaneengesloten niet of nauwelijks bruikbaar is geweest ten gevolge van een nalatigheid van de Stiching Software Libre en er geen sprake is van een Overmachtsituatie, zal de Stiching Software Libre de volledige Periodieke Vergoeding met betrekking tot de getroffen Internetdienst in de betreffende Periode, doch maximaal een maand, aan de Klant terugbetalen. De in dit lid bedoelde terugbetalingen geschieden na vaststelling van het bedrag daarvan, door kostenloze verlenging van de looptijd van het betreffende deel van de Overeenkomst, dan wel, naar keuze van de Stiching Software Libre, door verrekening met de dan eerstvolgende aan de Klant in rekening te brengen Vergoeding.

9.5 Het vorige lid geldt niet in geval van Storingen die zich voor de ingangsdatum van de Minimumperiode voordoen.

9.6 Indien redelijkerwijs aannemelijk is dat een Storing toerekenbaar is aan handelen of nalaten van de Klant in strijd met de Overeenkomst, alsmede in geval van een onterechte melding van een Storing, is de Stiching Software Libre gerechtigd alle kosten die de Stiching Software Libre in verband daarmee redelijkerwijs heeft gemaakt, aan de Klant in rekening te brengen.

9.7 Voor zover wettelijk toegestaan is elke aansprakelijkheid van de Stiching Software Libre in verband met Storingen die uitgaat boven hetgeen expliciet in dit artikel is bepaald, uitgesloten

Artikel 10 - Vergoeding

10.1 Voor de berekening van de Vergoeding zijn de door de Stiching Software Libre geregistreerde gegevens met betrekking tot gebruik van de Leveringsomvang beslissend, tenzij voor zover de Klant aantoont dat deze gegevens onjuist zijn. de Stiching Software Libre dient bij de vaststelling van de gegevens de zorgvuldigheid in acht te nemen die redelijkerwijs van haar verlangd mag worden.

10.2 De Vergoeding wordt verhoogd met eventueel verschuldigde BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

10.3 de Stiching Software Libre is gerechtigd facturen elektronisch aan de Klant ter beschikking te stellen en een Vergoeding in rekening te brengen voor toezending van facturen per post.

10.4 de Stiching Software Libre is gerechtigd de Vergoeding tussentijds te factureren indien een door de Stiching Software Libre in redelijkheid vastgestelde gebruikslimiet wordt overschreden of indien het gebruik dat van de Dienst wordt gemaakt in aanzienlijke mate afwijkt van het gangbare gebruik van de Klant.

10.5 Betaling dient, zonder enige aftrek of verrekening, plaats te vinden binnen de termijn die op de factuur is vermeld, en bij gebreke van een dergelijke melding binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant niet tijdig betaalt, zal de Stiching Software Libre de Klant een schriftelijke betalingsherinnering sturen. Alle redelijke door de Stiching Software Libre in verband met de te late betaling gemaakte kosten komen voor rekening van de Klant.

10.5 Indien betaling per automatische incasso is overeengekomen en automatische incasso meer dan een keer in een kalenderjaar heeft gefaald, is de Stichting gerechtigd de automatische incasso eenzijdig stop te zetten en/of een vergoeding van de Klant te verlangen per keer dat de automatische incasso faalt. De stichting zal de daarvoor geldende tarieven van tijd tot tijd op haar website kenbaar maken.

Artikel 11 - Persoonsgegevens

11.1 de Stiching Software Libre zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om Persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.

11.2 de Stiching Software Libre slaat Persoonsgegevens op voor de volgende doelen:

  1. leveren van de Dienst;
  2. leveren van Leveringen;
  3. factureren van de Vergoeding;
  4. beheren van het Netwerk
  5. analyseren en inventariseren van het gebruik van de Leveringen en het Netwerk;
  6. signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik van de Dienst;
  7. voldoen aan wettelijke verplichtingen.


11.3 Buiten het in dit artikel bepaalde zal De Stichting Persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij voor zover De Stichting daartoe wettelijk gedwongen word.

Artikel 12 - opschorting

12.1 de Stiching Software Libre is, zonder voorafgaande ingebrekestelling, bevoegd tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst over te gaan

12.1 de Stiching Software Libre is, zonder voorafgaande ingebrekestelling, bevoegd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan

12.2 Een afnemer van Diensten van de Stiching Software Libre is, zonder voorafgaande premisse, bevoegd tot ontbinding van een Overeenkomst over te gaan

12.3 de Stiching Software Libre is gerechtigd redelijke voorwaarden te verbinden aan beeindiging van de opschorting.

12.4 In het geval van volledige opschorting zonder verlenging of ontbinding van een Overeenkomst zal De Stichting zorg dragen voor het doen toekomen van Klants data aan de Klant, mits deze data niet justitieel bezwaard zijn. Dit zal electronisch gebeuren gebruik makend van data overdracht protocollen, of indien dat niet mogelijk is fysiek door middel van verzenden van de data-dragende media. Beide manieren zijn onderhevig aan een billijke vergoeding voor de gemaakte onkosten. De Klant is verplicht melding te maken van ontvangst van de data nadat deze gecontroleerd is op compleetheid. Hierna zullen alle kopieen onherroepelijk vernietigd worden.

Artikel 13 - looptijd

13.1 Tenzij voor zover een Dienst naar haar aard eenmalig of kortdurend wordt verricht, loopt de Overeenkomst voor de levering van een Dienst tot het eind van de kalendermaand waarin de eerste Periode eindigt.

13.2 De Overeenkomst wordt steeds met een Periode verlengd.

13.3 Ontbinding zonder inachtname van een opzegtermijn is mogelijk.


13.4 Indien de Stiching Software Libre de Overeenkomst ontbindt op grond van het vorige lid, blijft de Klant verplicht de Vergoeding die over de resterende looptijd van de Overeenkomst verschuldigd is, te voldoen, welke vordering dan onmiddellijk opeisbaar is.

13.5 de Stiching Software Libre is bovendien gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, ook tijdens de Minimumperiode, indien een van haar leveranciers de leveranties stopzet of de voorwaarden daarvan wijzigt, en het daardoor redelijkerwijs niet van de Stiching Software Libre verwacht kan worden dat zij de Leveringsomvang tegen de overeengekomen voorwaarden gaat of blijft leveren. De Overeenkomst zal dan eindigen op het moment waarop de leverancier zijn leveranties aan de Stiching Software Libre stopzet of de voorwaarden daarvan wijzigt.

Artikel 14 - aansprakelijkheid

14.1 Geen van beide partijen is aansprakelijk voor schade die zich voordoet in verband met een Overmachtsituatie.

14.2 Voor zover wettelijk toegestaan is de Stiching Software Libre's aansprakelijkheid (waaronder zowel contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid wordt begrepen) in verband met de Overeenkomst uitgesloten voor gevolgschade en indirecte schade (waaronder in ieder geval economische schade, bedrijfsschade en gegevensverlies en -beschadiging wordt begrepen), en verder beperkt tot hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

14.3 de Stiching Software Libre is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door een haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan in de navolgende gevallen en tot ten hoogste de daarbij aangegeven bedragen:

14.4 de Stiching Software Libres aansprakelijkheid in verband met de levering van een Dienst is in geen geval hoger dan het bedrag dat de Klant in de betreffende Dienst periode verschuldigd zou zijn.

14.5 Een schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 maanden na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan de Stiching Software Libre te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van de Stiching Software Libre is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

14.6 De Klant vrijwaart de Stiching Software Libre tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op de Stiching Software Libre zouden kunnen maken, voor zover deze aanspraak samenhangt met het gebruik dat de Klant van de Levering heeft gemaakt.

Artikel 15 - Klachten, Geschillen

15.1 Klachten dienen binnen 3 weken na het wegnemen van het klachtveroorzakende feit schriftelijk te worden ingediend bij de Stiching Software Libre. de Stiching Software Libre zal binnen 3 weken na ontvangst van de Klacht een beslissing nemen. Indien de Stiching Software Libre meent geen beslissing op de Klacht te kunnen nemen zonder een onderzoek in te stellen en dat onderzoek niet binnen genoemde termijn te kunnen afronden, zal de Stiching Software Libre dat schriftelijk aan de Klant mededelen: de beslissing zal dan in ieder geval binnen 6 weken na ontvangst van de Klacht moeten worden genomen. Pas indien er sprake is van een Geschil, is de Klant gerechtigd dat ter beslechting aan de bevoegde rechter voor te leggen.

15.2 In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, worden Klachten en Geschillen waarop de klachten- en geschillenregeling van de NLIP (http://www.nlip.nl) van toepassing is, conform die klachten- en geschillenregeling behandeld.

15.3 De bevoegde rechter en het toepasselijke recht worden aangewezen door het recht dat van toepassing zou zijn als beide partijen in Utrecht gevestigd waren en deze overeenkomst alleen aldaar was uitgevoerd.

Artikel 16 - diversen

16.1 Indien de Klant een Internetdienst afneemt, geschiedt communicatie tussen partijen zoveel mogelijk per e-mail, en kunnen alle kennisgevingen waarvoor in deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm wordt voorgeschreven, ook per e-mail geschieden. De Klant dient daarbij een door hem aan De Stichting doorgegeven e-mailadres te gebruiken. Slechts email adressen met een valide formaat zoals bepaald in RFC 2822, en PGP-gesigneerd met een geauthenthiceerde public-key worden als officiele communicatie beschouwd.

16.2 De Klant dient de Stiching Software Libre van alle assistentie in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te voorzien waar de Stiching Software Libre redelijkerwijs om verzoekt.

16.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.


Back to menu

WebMake Logo